Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

Σήμερα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 92590 του ΟΑΣΘ για τα 180 μεταχειρισμένα

Σήμερα (εκτός απροόπτου), θα ανακοινωθεί στους δύο υποψήφιους αναδόχους, η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών, σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών τους.
Η απόφαση αναρτάται στο ...
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στην πλατφόρμα του διαγωνισμού και οι υποψήφιοι ανάδοχοι ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θα ακολουθήσει απόφαση του Προέδρου του ΟΑΣΘ, Γ. Σκόδρα, για την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής (γύρω στις 24-25 Ιουλίου), η απόφαση αυτή θα σταλεί στην καρτέλα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ για να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες  και στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Υπενθυμίζουμε ότι η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τους:

1. κ. Γεώργιο Ζαρίφη, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την κ. Χρυσούλα ∆ούκα.
2. κ. Ιωάννη Σαββίδη, ως Μέλος µε αναπληρώτρια την κ. Ευαγγελία Παπαβασιλείου.
3. κ. Συµεών Παπαδόπουλο, ως Μέλος µε αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Χατζηγεωργίου.


Ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 16,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και έχει ως αντικείμενο τη μίσθωση 180 μεταχειρισμένων ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) 18 μέτρων και κανονικών (διαξονικών) 12 μέτρων, αστικών λεωφορείων, τεχνολογίας Euro 5, κατασκευασμένων από το 2005 και μετά. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι αρχικά για 30 μήνες, με ανώτατο μίσθωμα 3.000 ευρώ το μήνα, ανά λεωφορείο.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το 50% των 180 λεωφορείων θα πρέπει να παραδοθούν σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και άλλα 90 οχήματα εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι στη διακήρυξη προβλέπονται τρεις περιπτώσεις προαίρεσης, που μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε ξεχωριστά η κάθε μία, είτε ανά ζεύγη, είτε και οι τρεις συγχρόνως.

Οι δύο συμμετέχοντες (MED BUS & TRUCK CENTER  και Συν/σμός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ), προσφέρουν περίπου 270 λεωφορεία, που θα ενισχύσουν σημαντικά το στόλο του ΟΑΣΘ.